Regulamin korzystania z Portalu Mapowego Gminy Police sip2.police.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników Internetu, w tym mieszkańców Gminy Police, zwanych dalej „Użytkownikami” z serwisu internetowego pod adresem https://sip2.police.pl dostępnego również w wersji na urządzenia mobilne z systemami Android i iOS oraz, zwanego dalej „Portalem”.
 2. Portal umożliwia Użytkownikom przeglądanie danych oraz zgłaszanie usterek, niepokojących, wymagających interwencji zjawisk oraz uwag, zwanych dalej „Zgłoszeniami”, za pośrednictwem strony internetowej lub publicznie dostępnej aplikacji mobilnej.
 3. Korzystanie z Portalu polega na:
  1. przeglądaniu danych dostępnych w Portalu jako niezarejestrowany Użytkownik;
  2. dodawaniu Zgłoszeń w ramach serwisu miejskiego przez niezarejestrowanych Użytkowników;
  3. rejestrowaniu się do Portalu w celu utworzenia konta Użytkownika;
  4. logowaniu się przez Użytkownika na konto przy użyciu loginu;
  5. przeglądaniu danych dostępnych w Portalu jako zarejestrowany Użytkownik.
 4. Właścicielem i Portalu jest Gmina Police. Administratorem Portalu jest Burmistrz Polic, wykonujący swe obowiązki za pomocą odpowiednich służb tj. komórki ds. Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Policach dalej „Administratorem”.
 5. Dane kontaktowe Administratora: sip@ug.police.pl, tel. 91 431 18 67, ul. Bankowa 18 (pok. 417) Police.

§ 2. Zgłoszenia publiczne

 1. Portal umożliwia użytkownikom zgłoszenie usterki, zaśmiecenia czy niepokojącego, wymagającego interwencji zjawiska wraz z jego lokalizacją i zdjęciem np. uszkodzenia jezdni lub nielegalnego wysypiska śmieci padłego zwierzącia itp.
 2. Jednakże Portal zgłoszeniowy nie służy do zgłaszania zdarzeń i sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi – wymagających szybkiej interwencji. W takich nagłych sytuacjach, należy dokonać zgłoszenia na telefony alarmowe: 112, 997-Policja, 998- Straż Pożarna, 999-Pogotowie Ratunkowe.
 3. W treści zgłoszenia nie należy podawać żadnych danych osobowych. W przypadku wpisania danych osobowych do zgłoszenia – zostaną usunięte!
 4. Dodawanie Zgłoszeń za pośrednictwem Portalu przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych.
 5. Zgłoszenie podlega weryfikacji, dlatego wymogiem skutecznego dodania zgłoszenia jest podanie numeru telefonu przez zgłaszającego, i adresu e-mail, za pomocą których zgłoszenie może być zweryfikowane, a następnie przekazane do odpowiednich służb podejmujących w określonych wypadkach interwencję na zgłoszenie.
 6. Realizacją zgłoszeń zajmują się:
  1. Urząd Miejski w Policach,
  2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
  3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  4. Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A.
 7. Ze względu na lokalizację zgłoszonego zdarzenia, interwencja nie zawsze jednak leżeć będzie w zakresie kompetencji w/w jednostek, dlatego w takich przypadkach zgłoszenie zostanie zwrócone Zgłaszającemu, z informacją do którego organu, podmiotu czy instytucji winno być skierowane przez Zgłaszającego (Zgłoszenie otrzymuje wówczas status: „Przekierowane”)
 8. Zakres zgłaszanych usterek, problemów, potrzeb i propozycji:
  1. Uszkodzenia w drogach i chodnikach - w tej kategorii można zgłaszać uwagi związane z gminną infrastrukturą drogową, np. uszkodzenia nawierzchni dróg, chodników, ścieżek rowerowych, zniszczone znaki drogowe, awarie sygnalizacji świetlnej, niewidoczne pasy drogowe, śliskie nawierzchnie itp.
  2. Nie działające oświetlenie - w tej kategorii można zgłaszać uwagi związane z niesprawnym oświetleniem np. uszkodzona latarnia lub niewystarczające oświetlenie, potrzebę postawienia dodatkowej latarni itp.
  3. Dewastacja - w tej kategorii można zgłaszać zdarzenia dotyczące zauważonych zniszczeń mienia publicznego jak np. ławki, wiaty przystankowe, urządzenia na placach zabaw, itp. Dokonanie zgłoszenia nie zastępuje powiadomienia Policji o zaistniałych wykroczeniach czy przestępstwach związanych z aktami wandalizmu.
  4. Zaśmiecenie - w tej kategorii należy zgłaszać dzikie wysypiska śmieci oraz tereny zaśmiecone.
  5. Zagrożenie porządku i bezpieczeństwa - w tej kategorii można zgłaszać zdarzenia mające wpływ na porządek publiczny, nie stanowiące jednak bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, i nie wymagające natychmiastowej interwencji.
  6. Awarie wodociągu lub kanalizacji - w tej kategorii można zgłaszać awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, niedrożne wpusty ściekowe, uszkodzone włazy, pokrywy, zawory, itp. na terenie Gminy Police.
  7. Zdewastowana zieleń - w tej kategorii można zgłaszać uwagi związane ze zniszczoną zieleń, zasłaniającą roślinność w miejscach gdzie może mieć to znaczenie ze względu na porządek publiczny, itp.
  8. Odpady niebezpieczne - w tej kategorii można zgłaszać miejsca, w których nielegalnie składowane są odpady.
  9. Padłe zwierzę - w tej kategorii można zgłaszać leżące w miejscach publicznych lub na drogach gminnych zwłoki padłych zwierząt, pamiętając, że prawo o ruchu drogowym, zabrania pozostawiania na drodze przedmiotów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu ruchu. Odpowiedzialność za usunięcie zwłok padłych zwierząt obciąża właściciela zwierzęcia (koszty usunięcia, transportu i utylizacji), a w przypadku niemożności ustalenia właściciela, obowiązek ten ciąży na posiadaczu lub zarządzającym nieruchomością, na której znajduje się padłe zwierzę.
  10. Zgłoś błąd mapy - w tej kategorii można zgłaszać zauważone błędy i nieścisłości na mapach znajdujących się w gminnym portalu lub błędny sposób działania portalu czy aplikacji mobilnej, itp.

§ 3. Zasady dostępu Użytkowników do Portalu oraz wymagania techniczne

 1. Dostęp do Portalu posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet lub aplikacji mobilnej bez potrzeby rejestracji.
 2. Możliwy jest dostęp w drodze rejestracji i następnie logowania, który umożliwia nadanie przez Administratora uprawnień, umożliwiających przeglądanie danych niedostępnych dla Użytkowników niezarejestrowanych.
 3. Proces rejestracji Użytkownika Serwisu możliwy jest wyłącznie z poziomu aplikacji WWW.
 4. W procesie rejestracji zakładane jest konto do wielokrotnego korzystania z Portalu jako Użytkownika zalogowanego.
 5. Rejestracja w serwisie wymaga podania następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail lub telefon oraz akceptacji warunków niniejszego Regulaminu, w tym postanowień dot. Polityki prywatności oraz wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Portalu.
 6. Umożliwienie szerszego dostępu do danych (niedostępnych publicznie) wymaga od Administratora analizy celowości zgłoszonej potrzeby dostępu i może zostać zrealizowane tylko na pisemny wniosek zawierający uzasadnienie otrzymania dostępu do określonych danych.
 7. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może dokonać modyfikacji bądź usunięcia swoich danych.
 8. Dodanie Zgłoszenia nie wymaga rejestracji poprzez sieć Internet lub poprzez aplikację mobilną, nie wymaga również podawania danych osoby zgłaszającej poza numerem telefonu i adresu e-mail w celu weryfikacji Zgłoszenia.
 9. Zgłoszenia nie posiadające poprawnego numeru telefonu oraz adresu e-mail osoby zgłaszającej nie będą rozpatrywane.
 10. Podanie adresu email daje możliwość, przesyłania zgłaszającemu informacji o statusie realizacji dodanego przez niego Zgłoszenia na podany przez niego adres mailowy.
 11. Aplikacja mobilna dostępna jest tylko dla smartfonów i tabletów w sklepie Google Play lub App Store.
 12. Użytkownicy smartfonów i tabletów Android mogą również korzystać z Portalu przez przeglądarkę internetową pod adresem https://sip2.police.pl, zainstalowaną na tych urządzeniach.
 13. Do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z Portalu, Użytkownik powinien:
  1. używać aktualnych wersji popularnych przeglądarek internetowych dostępnych w danym momencie na rynku;
  2. korzystać z urządzeń mobilnych z systemem Android lub iOS.
 14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Portalu.

§ 4. Ogólne zasady korzystania z Portalu

 1. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, w tym Polityki prywatności, z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz zgodnie celami utworzenia Portalu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Gminy Police i jej mieszkańców.
 2. Użytkownik Portalu jest zobowiązany w szczególności do:
  1. korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników i z poszanowaniem przysługujących im praw.
 3. Wszelkie zgłoszenia naruszające zasady niniejszego regulaminu będą usuwane przez Administratora.

§ 5. Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Portalu, zapewniający poprawność jego działania i ochronę danych Użytkowników.
 2. Administrator nie gwarantuje stałej dostępności do Portalu, jak również jego bezbłędnego funkcjonowania w szczególności ze względu na okoliczności wymienione w ust. 3 oraz przerw w funkcjonowaniu wywołanych siłą wyższą.
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych opcji oraz funkcji Portalu oraz prawo do przejściowego zaprzestania działania Portalu z ważnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych względów uzasadnionych przepisami prawa, czynności konserwacyjnych lub związanych z modyfikacją Portalu).
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  2. treści zgłoszonych informacji niezgodnie z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
  3. skutków udostępniania loginu i hasła osobom nieuprawnionym;
  4. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Portalu lub jego niedostępności, spowodowane przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec;
  5. jakiekolwiek szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu, w tym postanowień dotyczących Polityki prywatności lub nieprawidłowym działaniem Portalu.
 5. Z faktu, że Portal może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Administrator ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.

§ 6. Polityka prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych w Portalu

 1. Portal wykorzystuje ciasteczka (cookies), które są wykorzstywane do prawidłowego działania Portalu.
 2. Administrator Portalu chroni prywatność Użytkowników, w szczególności ich dane osobowe, poprzez odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegające naruszeniu prywatności Użytkowników.
 3. Korzstanie z Portalu wymaga od Użytkownika akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, w tym postanowień dotyczącymi gromadzenia i przetwarzania w Portalu danych osobowych.
 4. Administratorem danych osobowych jest: Burmistrz Polic, 72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3.
 5. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl, tel. 91 4311830.
 6. Dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia Portalu, w tym realizacji Zgłoszeń Użytkowników, co oznacza, że mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym, jednostkom i innym podmiotom uczestniczącym w realizowaniu Zgłoszeń
 7. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 9. W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w dowolnym momencie, przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 11. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia danych osobowych dotyczących Użytkownika organom, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.
 12. Dane Użytkowników nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.
 13. Poza przypadkami wskazanymi w z ust. 4 dane osobowe Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
 14. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów o ochronie danych osobowych, przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 15. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany lub uzupełniania.
 16. Administrator zastrzega sobie prawo do podejmowania dodatkowych środków ochrony danych osobowych, poza opisanymi w polityce.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zapytania dotyczące użytkowania Portalu oraz zgłaszanie problemów należy kierować na adres poczty elektronicznej: sip@ug.police.pl lub na adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Policach, komórka ds. SIP, ul. Batorego 2, 72-010 Police.
 2. Brak akceptacji Regulaminu, w tym postanowień dotyczących Polityki prywatności uniemożliwia korzystanie z Portalu i dodawanie Zgłoszeń.
 3. Regulamin i jego zmiany są podawane do publicznej wiadomości na stronie: www.police.pl.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 5. Korzystanie z Portalu podlega wyłącznie prawu polskiemu.
 6. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne dla Użytkowników.
 7. Zgłoszenie zawierające informacje niezgodne z prawem, naruszające zasady współżycia społecznego, lub zawiearające dane osobowe w jego publicznie dostępnej treści, Administrator Portalu będzie usuwał bez powiadamiania ich autorów. Prawo to obejmuje także zakładanie kont użytkowników w innym celu niż korzystanie z Portalu. W razie poważnego naruszenia prawa, czy podejrzenia o popełnieniu przestępstwa Administrator Portalu poinformuje o powyższym organy ścigania.
 8. Nie jest dopuszczalne zakładanie konta na rzecz innej osoby bez jej zgody.
 9. Użytkownik Portalu ma prawo do rezygnacji z konta w każdym czasie.
 10. Użytkownik Portalu zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności do:

  1. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników Portalu;
  2. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł i danych innych Użytkowników Portalu;
  3. nie podawania informacji nieprawdziwych;
  4. zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.
 11. Wszelkie informacje o naruszeniach prawa lub niniejszego Regulaminu przez Użytkowników należy kierować na wskazany § 1 w ust. 5 adres.